fbpx
 • Home
 • Is Beslist interessant voor jou?
Samen een project starten?
 • Wat is beslist.nl?

  Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland. Er zijn al duizenden webshops die zich aangesloten hebben aan het beslist.nl platform. Hierdoor kunnen consumenten meer dan 25 miljoen producten bekijken op Beslist.nl. 

  Dagelijks bezoeken er maar liefst 500.000 shoppers Beslist.nl. Dit komt doordat Beslist.nl het online winkelgemak voor consumenten vergroot. De online shoppers kunnen producten zoeken, prijzen vergelijken, levertijden bekijken, reviews lezen en producten bestellen allemaal op één website.

 • Waarom aanmelden bij Beslist?

  Jouw webshop aanmelden bij Beslist heeft vele voordelen. Op Beslist.nl lees je enorm veel reviews en consumenten hechten veel waarde aan deze reviews. Consumenten die Beslist.nl bezoeken hebben vaak al een koopintentie, ze weten meestal al waar ze naar op zoek zijn. Beslist.nl wordt gebruikt als een vergelijkingswebsite, de consumenten zoeken op Beslist naar de beste aanbieder om hun producten aan te schaffen. Ook biedt Beslist een nieuwe manier om je doelgroep te bereiken. Het is een extra afzetkanaal om jouw producten aan te bieden aan een doelgroep die wellicht nog niet bekend is met jouw shop.

 • Checklist voor verkopen op Beslist

  Als jij geïnteresseerd bent om je webshop aan te melden op Beslist is het eerst belangrijk om een aantal zaken goed in orde te hebben:

  • Logistiek op orde
  • Bereikbaarheid klantenservice
  • Minimaal 1 jaar ingeschreven bij KvK of KBO
  • Aanbod- en productinformatie op orde
  • Informatieplicht Algemene  Voorwaarden
  • Wettelijke voorwaarden

  Alleen als al deze zaken goed op een rijtje staan, kun je je producten aanbieden op Beslist.

 • Wat gaat Beslist voor je doen?

  CPC Campagne

  Met een CPC campagne stuurt Beslist nieuwe bezoekers naar je webshop. Op deze manier wordt het bereik van je webshop vergroot en tegelijkertijd wordt er ook meer omzet gegenereerd. Met de bezoekers die op je website komen, kun je weer een retargeting campagne starten via bijvoorbeeld Google Ads of Facebook. Met een CPC campagne betaal je een standaard bedrag wanneer er wordt geklikt op de campagne.

  CPS Campagne

  Met een CPS campagne betaal je pas wanneer er een order is geplaatst op Beslist. Zo weet je zeker dat Beslist werkt voor je onderneming en betaal niet als er geen orders uitkomen. Een nadeel van een CPS campagne is dat de klanten niet op je website terechtkomen en dus ook niet met jouw shop in aanraking komen.

  CSS Partner

  Met Beslist als CSS partner kun je 20% goedkoper adverteren in Google Shopping. Beslist.nl onderhoudt de Google Shopping advertenties voor jou.

 • Voordelen van beslist.nl samengevat

  • Grootste online winkelcentrum
  • 500.000 bezoekers per dag
  • Extra afzetkanaal
  • Koopintentie is groter op beslist.nl
  • Vergelijkingssite
  • Al meer dan 15 jaar ervaring
 • Meer weten over beslist.nl?

  Ben je geïnteresseerd om jouw producten aan te bieden via Beslist maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Webelephant helpt je graag bij al je vragen en onduidelijkheden. Wij hebben al jarenlang ervaring met beslist.nl. Neem contact op, laat het ons regelen, en begin direct met verkopen via Beslist.

  Meer informatie
 • Contact